Conegut per la popular denominacio de Tribunal de les Aigües, es una de les mes antigues institucions de justicia existents en Europa. Orgue consuetudinari i tradicional, es depositari d’una milenaria cultura solidaria i democratica de l’aigua. L’organisacio heretada data dels temps de Al-Andalus (segles IX-XIII), molt possiblement de l’epoca califal, pero perfeccionada des dels primers moments de la conquista del Regne de Valencia pel rei En Jaume.

El seu singular, senzill i perfecte funcionament, llunt de complicats protocols i formules juridiques, es un model de justicia que l’home de l’horta ha respectat en esta milenaria institucio, la qual ha sobrevixcut a totes les reformes llegislatives. Reconegut per totes les ideologies i en totes les epoques, ha resistit el pas dels temps fins l’actualitat. Les seues caracteristiques procesals son: l’oralitat, la concentracio, la rapidea, l’economia, la transparencia i l’imparcialitat. La seua integracio en el sistema judicial espanyol, en iguals garanties i valor juridic que qualsevol cort civil, s’explica per l’eficacia del seu funcionament.

L’escassea d’aigua per a rec en la fertil vega de Valencia posa de relleu la necessitat d’una sabia, equitativa i justa distribucio de la mateixa, que havia d’arribar a les 17.000 Ha de terra de regadiu, per mig d’un complex sistema de sequies mare, en els seus braços i filloles –sequiols i sequioletes- que prenen l’aigua del riu Turia. Ademes, l’organisacio dels recs necessitava d’una institucio que cuidara de l’administracio de l’aigua i de Mapa de l’Horta de Valencia i canalisacio de les aigües del Turia 37 l’observancia de les normes en que la sabiduria i l’experiencia de l’home de l’horta l‘ha anat dotant.

El Tribunal de les Agiües de la Vega de Valencia te com a missio resoldre els conflictes per l’us de l’aigua de rec entre els llauradors, cuidar de la correcta distribucio de la mateixa i garantisar el bon funcionament i us de les extenses rets de canals. Huit son les sequies mare que prenen aigua del riu Turia per mig dels seus assuts i sobre les que te jurisdiccio el Tribunal de les Aigües. Pel marge dret, les de Quart, Benacher i Faitanar, Mislata-Chirivella, Favara i Rovella; pel marge esquerre, les de Tormos, Mestalla i Rascanya. En jurisdiccio a banda tambe forma part de l’horta valenciana la Real Sequia de Moncada.

El Tribunal està format per llauradors, triats democraticament, un per cada sequia i en representacio de cada una de les Comunitats de Regants de les que formen part, huit en total, denominats sindics. Un d’ells es triat president per una duracio de temps indeterminada.

En la Porta dels Apostols de la Seu de Valencia, el Tribunal, en una doble funcio, judicial i administrativa, se reunix tots els dijous de l’any (excepte festius) a les 12:00 h del migdia per a celebrar les seues sessions publiques. La tradicional frase que pronuncia l’aguasil: “Denunciats de la sequia de…” obri el proces. Una atra expressio caracteristica del proces es la que pronuncien els juges per a donar i llevar la paraula: “Parle voste” i “Calle voste”. Les sentencies son acatades sense discussio pel respecte que posseïx el Tribunal i el reconeiximent dels juges -homens bons-, persones honrades coneixedores dels usos i costums, i equanims en el seu procediment.

El Tribunal de les Aigües de la Vega de Valencia, va presentar conjuntament en El Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, organisme de similars caracteristiques, candidatura per a formar part de la Llista de Bens Patrimoni de l’Humanitat, obtenint tal reconeiximent l’any 2009 com a Tribunals de Regants del Mediterraneu.

Juli Moreno i Moreno
Llicenciat en Geografia i Historia

Anuncios